Perform at Praha Žije Hudbou

The largest street art festival Praha Žije Hudbou is about to wake the streets of Prague up. This year is held for three days from Thursday, June 6, to Saturday, June 8.

Become a part of the festival and join Uličník during one summer weekend to enjoy what is “normally” forbidden in Prague. Music will sound from every corner and the streets will turn into a unique stage that can be yours as well. Any type of performers are welcomed!

Sign up by May 20, 2019, at the latest. Feel free to try later, but our masked prankster will not be able to guarantee you a spot in this year’s program.

Any questions? Contact Petr, who helps Uličník with this year´s programming, at petr.hruska@nerudnyfest.cz.

PS: Electricity is not available in most places, so the street performances are mostly acoustic.

Kontaktní osobaContact person

Ano (yes)Ne (no)

Vaše časové možnosti vystoupení (při zvolení více možností se spíše zařadíte na program) *When will you be available to perform (selecting more options makes it more propable to fit in the line-up)
ránomorning
9:00-12:00
odpoledneafternoon
12:00-17:00
večerevening
17:00-21:00
afterparty
 
21:00-...
7.6.
pátekfriday
1 1 1 1
8.6.
sobotasaturday
1 1 1 1
Typ vystoupení*Type of performance

hudba (music)tanec, breakdance (dance, breakdance)divadlo, pantomima (theatre, pantomime)kouzla, žonglování (magic tricks, juggling)výtvarné umění (art)freestyle, slam poetryjiný typ (other type)


Podmínky smlouvy o provedení uměleckého vystoupení

 • Vystoupení se uskuteční v jednom z časů nabídnutých Interpretem, přičemž volba konkrétního času z nabídky je právem Pořadatele (bude oznámeno Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky).
 • Vystoupení se uskuteční v Praze na konkrétním místě dle volby Pořadatele (bude oznámeno Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky).
 • Vzhledem k pouliční formě Festivalu interpret vystoupí bez nároku na odměnu ze strany Pořadatele, přičemž Pořadateli nevzniká žádné právo na podíl na plnění třetích osob poskytnutých interpretovi během a v souvislosti s vystoupením na Festivalu (tj. výnos z klobouku je Váš).
 • Vystoupení se uskuteční formou pouliční veřejné produkce či doprovodného hudebního ozvučení, tj. bez elektřiny a zesilovačů, v zásadě akusticky, maximálně s použitím malých zesilovacích zařízení na baterie s výkonem 5-30W.
 • Interpret je povinen zajistit si veškerou aparaturu potřebnou pro své vystoupení na Festivalu na vlastní náklady.
 • Interpret je povinen se realizovat své vystoupení v obvyklé kvalitě a nejméně v délce 40 minut a maximálně v délce 60 minut.
 • Interpret je povinen po celou dobu svého vystoupení na Festivalu a v souvislosti s ním dodržovat veškeré pokyny zástupců Pořadatele. Interpret je dále povinen za všech okolností dbát dobrého jména Pořadatele i Festivalu.
 • Interpret se zavazuje propagovat své vystoupení na oficiálním webu a profilech na sociálních sítích.
 • Interpret je povinen dorazit na místo vystoupení sdělené mu Pořadatelem 30 minut před začátkem vystoupení a nahlásit se zástupci Pořadatele.
 • Interpret souhlasí s pořízením a použitím záznamu jeho vystoupení pro účely propagace festivalu a jeho partnerů a uděluje tímto Pořadateli výhradní licenci k užití takto získaných materiálů.
 • Při porušení jakékoli povinnosti Interpreta je Pořadatel oprávněn ukončit vystoupení Interpreta a Interpreta vykázat z míst, na kterých se odehrává Festival a Interpret se zavazuje přerušení vystoupení a vykázání strpět.
 • Interpret je oprávněn před veřejností spojovat s Festivalem pouze vystoupení, které se odehraje v čase a na místě dle pokynů zaslaných Interpretovi společně s akceptací jeho nabídky. Interpret nesmí v jiné souvislosti používat název Festivalu či název Pořadatele, ani jinak vyvolávat dojem, že jeho vystoupení s nimi souvisí.

Těšíme se na festivalu! Ať Praha hraje! 🙂

Nerudný fest.cz, o.s., IČ: 265 788 24 se sídlem Národní 341/23, 110 00 Praha, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575 (dále jen „Pořadatel“) jako pořadatel festivalu pouličního umění Praha žije Hudbou (dále jen „Festival“) tímto v souladu s § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, činí tuto výzvu umělcům a interpretům k podávání nabídek na uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení, a to za podmínek vymezených dále (viz konec formuláře).

Podmínky veřejné soutěže

Každý kdo odešle Pořadateli zcela vyplněný formulář (dále jen „Interpret“) činí Pořadateli nabídku na uzavření smlouvy o provedení uměleckého vystoupení za podmínek specifikovaných výše.

Nabídky lze zasílat prostřednictvím tohoto formuláře i po uzávěrce 13.5.2018, avšak po tomto datu se značně snižuje šance na zařazení do programu.
Pořadatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o provedení uměleckého vystoupení na základě všech mu vyhovujících nabídek. Pořadatel si vyhrazuje právo zaslanou nabídku nepřijmout bez udání důvodu, či požadovat její změnu nebo doplnění, a to i po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

Pořadatel je kdykoli oprávněn měnit podmínky této veřejné soutěže, nebo ji zcela a bez náhrady zrušit.